<h2>Commodore 64</h2>

C64 plattform

Sjølv om C64 hadde si storheitstid på 80-talet har mange av spela fortsatt stor spelbarheit. I tillegg til å køyre på original C64 er det i dag mogleg å emulere C64 under dei fleste maskinvare. I tillegg kan emulatorar også køyrast i ein nettlesar.

Original maskinvare

Den komplette opplevinga får ein berre når ein køyrer spela på ein ekte C64. Då må ein først få overført skjermbiletet til LED-TV'en. Sjølv på ein original C64 kan det vere interessant å nå tak i alle spela som finnast på nettet. Dette oppnår ein ved først å lasta spela ned frå nettet til ein PC, og så kople Commodore'n til PC'en. For dette treng treng man eit adapter med koplingar til C64 og PC, eit server-program på PC'en og som oftast også eit klient-program på C64'en. Les meir om adaptre og kablar.

Emulatorar

Ein kan spele C64-spel på ein PC eller anna maskinvare ved å køyre eit program som lar maskina emulere Commodore 64. Det finnast fleire ulike C64-emulatorar, sjå til dømes Lemon64 - emulator og verkty.

Merk at spela ikkje kjem til sin rett utan ein digital eitt-trinns joystick. Her kan ein anten nytte ein digital joystick for PC, slik som Competition Pro USB, eller ein C64-joystick med eit joystick til usb adapter, slik som Stelladaptor.

Emulator i nettlesar

Her kjem det tekst etterkvart...